تاران پەچەی داگرتەوە

شێرکۆ بێکەس
18-09-2022

تاران پەچەی بە درەخت گرتەوە،
عەبای دا بەسەر ئاوا و
جبەی کردە بەر جادە!
عەمامەی کردە سەری باخچە
بەزۆر!
ڕیشی بە گۆرانی هێشتەوە،
کراسی عاشوورای کردە بەر شیعر و
مۆسیقای بێوەژن کرد و
ژیانی کرد بە پرسە!

تاران بەدەم کەسەوە پێ ناکەنێ
بەدەم مەرگەوە نەبێ!
ئەو خۆشی لە هیچ نابینێ
لە مەرگ نەبێ!
ژنی ئەو، کوڕی ئەو، کچی ئەو
هەموویان ناویان هەر مەرگە و
ئەوەی لەوێ لەدایک نابێ ژیانە!!!

شێركۆى بێکەس

ناو
بۆچوون ...